'נאום השבטים' של לומדי התורה

בשורה מאחדת לעמלי התורה, בנאום מכונן שמדבר על אחדות. כדאי להיחשף ולהמלא אופטימיות לנוכח מגמות חיוביות שמתרחשות.

בערב מיוחד של רשת הכוללים "אחוות התורה" לאנשים עובדים, מול אולם מלא בבניני האומה, נישאה דרשה מכוננת של הרב דוד לייבל, שמצאנו לנכון להביא את תוכנה, בגלל הבשורה המאחדת שבה.

וזה התמלול המלא של הדרשה:

אנחנו כאן הערב ספרדים, אשכנזים, חסידים, ליטאים, קנאים, אקדמאים, נטורי קרתא, חיילים, כלל ישראל
כולנו מתאחדים בנקודה עצמה המחברת את עם ישראל, התורה – התורה וקיום המצוות. קוב"ה ואורייתא וישראל חד הוא.


באף תקופה לא היה רק צבע אחד, גוון אחד, לכל עם ישראל. אצל החסידים יש ויזניץ, בויאן, סערט ויזניץ, גור, בעלז, נהרא נהרא ופשטיה. גם אצל הלא חסידים היה מאז ומעולם סוגים שונים, יהדות הונגריה, יהדות עדות המזרח, יהדות אשכנז,יהדות ליטא. למרות הויכוחים, למרות השוני היה כבוד הדדי. והשוני לא הפריע לסאטמר-רב להיפגש עם הרבי מחב"ד, והשוני לא הפריע לחזו"א ללכת לבקר את ר' עמרם בלוי בכלא, והשוני לא הפריע לר' יוסף חיים זוננפלד ללכת עם הרב קוק ור' איסר זלמן ביחד למסע בין הקיבוצים.

 

הגמ' במסכת "מכות" מקבילה את איברי האדם ומנין המצוות, תרי"ג מצוות כנגד רמ"ח איברים ושס"ה גידים. פירוש הדבר הוא שכל קיום מצווה מאפשרת ליישר תכונה אחת בנפש האדם, ומכלול כל המצוות מאפשרות תיקון מכלול תכונות האדם, ליצור את האדם השלם.

 

והשאלה הגדולה היא שהרי אין אפשרות כזאת לעשות כל המצוות, אין אפשרות כזאת גם טכנית וגם הלכתית,
כי אין מגזר אחד שחייב בכל המצוות, ואין מגזר שפוגש טכנית כל המצוות.
– הישראל לא יכול לקיים עבודת בית המקדש וקרבנות
– והכהן לא יכול לקיים מצוות מחזיר גרושתו
– בעל המכולת לא פוגש את מצוות לקט שכחה ופאה
– ואברך בכולל לא פוגש מאזני צדק ואבני צדק
וא"כ איך אפשר להיות האדם השלם אם אי אפשר לקיים כל המצוות?!

 

והתירוץ הוא שאם עם ישראל מאוחד אז כל אחד משפיע את התכונה שקיבל בעשיית המצווה הספציפית על השני. ואני לא מדבר על השפעה מיסטית אלא על השפעה ממשית ופשוטה!
– אם בעל המכולת שלי מתנהג בשיא היושר – בהכרח אני מושפע ומתקן את מידת היושר שלי.
– אם החסיד או בעל המוסר יושב על ידי בבית הכנסת ומצטיין בעבודת התפילה – אזי באיזה שהוא מקום אני רוצה להזדהות עם העבודה הזאת וגם אני מתפלל יותר טוב.
– אם האברך כולל השכן מתמסר בכל כוחו "והגית בו יומם ולילה" אז גם אם אני השכן שלו עורך דין – אני מושפע מחשיבות לימוד התורה.
ההשפעה באה מעצם החיכוך בין כל חלקי עם ישראל.
וכל זה כשאין מקימים חומות בין הקבוצות, אז יכולה להיות השפעה הדדית.
אבל כשחוסמים – כשדוחים, כשאין כבוד הדדי, אז אין השפעה הדדית, ואז כל אחד – כל קבוצה נשארת בעלת מום.


כולם צריכים את כולם! העובד צריך את האברך והאברך צריך את העובד ואני לא מדבר מבחינת כספית אלא מבחינת ערכית. סאטמר צריכה את חב"ד חב"ד צריכה את פוניבז' ופוניבז' צריכה את ברסלב.


לכן קראנו את התנועה זו "אחוות תורה" – כשיש אחווה כשמתעלים מעל השוניים הלגטימים, כשיש כבוד הדדי אז יש השפעה הדדית.
– ברוך השם, זכינו אחרי השואה על ידי ה"חזון איש" והרב שך לבניה מחדש של שבט לוי, שבט מפואר ענק, שהוא הגחלת של עם ישראל הוא השבט, שצריך להתמסר כולו לעבודת ה'. "ה' הוא נחלתו" וממנו יצאו הרבנים המכוונים את עם ישראל שלא יסטה ימין ושמאל. גם אני תומך ומרחיב את שבט לוי במאות אברכים הלומדים ברשת הכוללים רבי עקיבא אייגר.
אבל יש שבטים אחרים,
השבטים האחרים קיימים זאת עובדה, יש מעל 60,000 עובדים חרדים זאת עובדה, יש מעל 10,000 באקדמיה זאת עובדה, אפשר להחליט להתעלם מהם ויש אפשרות להתייחס אליהם.
– גדולי הדור באו לכאן היום להתייחס אליהם ולהורות איך צריכים להראות שאר השבטים כמו שהיו נראים בתפארתם.
איך צריך להיראות שבט יהודה מחדש. איך צריך להיראות שבט בנימין מחדש? איך צריך להיראות חבר כנסת, ראש עיר, מנכ"ל, מקורבי השלטון איך צריך להיראות עורך דין, רופא, בן תורה? איך צריך להיראות עיתונאי, פירסומאי, איש הייטק בן תורה?
איך בונים מחדש את שבט זבולון, סוחרים המחזיקים עולם התורה?
איך צריך להיראות מחדש שבט יששכר, מלמדים סופרי סת"ם?
כל השבטים, והשבטים זה אתם! עם ישראל זה אתם!
איך עם ישראל על כל שבטיו צריך להיראות?1
זוהי מטרתה של אחוות תורה המאפשרת – העוזרת ל- 12 שבטים, לעם ישראל, להיראות כמו שהוא צריך להיראות. בני תורה!
תנועת "אחוות תורה" היא תנועה המאגדת העובדים הרוצים לקיים את ה"שולחן ערוך" ככתבו וכלשונו.
שמקיים את ה"שולחן ערוך" סימן קנ"ו סעיף א' הכותב: "ואחר כך ילך לעסקיו דכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה וגוררת עוון כי העוני יעבירנו על דעת קונו ומכל מקום לא יעשה מלאכתו עיקר אלא ארעי ותורתו קבע".
גם מקיימים את ה"שולחן ערוך" סימן קנ"ה סעיף א': "אחרי שיצא מבית הכנסת ילך לבית המדרש ויקבע עת ללמוד וצריך שאותו עת יהיה קבוע"

מי שמקיים את סימני ה"שולחן ערוך" צריך ללכת בראש מורם! כי מי שלא מכבד את עצמו אינו יכול להתקדם בחיים להיות יהודי טוב, הוא לא יתקדם באיידישקייט שלו. צריך להתאמץ לבוא כל יום שיהיה "קבוע" כדברי ה"שולחן ערוך"!

כשאדם לומד כל יום זה משליך על כל היום שלו, הוא מתנהג אחרת, הוא מחנך אחרת את ילדיו, הוא מקפיד על הכשרים טובים, אשתו מתלבשת בצורה נאותה.

 

הגמרא אומרת שכשאדם נפטר מן העולם השאלה ראשונה הנשאלת היא "נשאת ונתת באמונה?"
האם העסקים שלך ביושר? האם אתה ישר עם המעביד שלך, עם העבודה שלך? ואם אתה מלמד או מגיד שיעור האם אתה מכין את השיעורים שלך?
זאת שאלה, ששואלים אותה עוד לפני השאלה "קבעת עיתים לתורה"
הוי אומר שהתכלית היא צורת האדם.
– האם לבסוף אתה בן תורה?!
– האם לבסוף אתה אדם ישר?!
– האם לבסוף אתה אדם טוב?!
– האם לבסוף אתה מכבד את הבריות?!
אפשר להגיע לזה אם אתה קובע עיתים, אם אתה שייך לבית המדרש, אם אתה שייך ל"אחוות תורה"
"אחוות תורה" זה המקום שעוזר לך להיות בן תורה.
1) זה המקום שמעריכים אותך
2) זה המקום שמכבדים אותך
3) זה המקום שנותנת לך שיוך במעמד שלך
1) זה המקום שמעריכים אותך: שאחרי השעות של עבודה עייף ויגע אתה עוזב הכל ובא ללמוד, לא כסף, לא כבוד, לא שטעלע, לשמה!
בתחילת הדרך, הרב שטיינמן כשנכנסנו אצלו ושמח ותמך במיזם, חשש שזה לא יעבוד בלי שישלמו, והנה אתם פה, אלפים הלומדים תורה לשמה, שבטי קה.
2) זה המקום שמכבדים אותך: במה שאתה כמפרנס משפחתך, כמבואר ב"שולחן ערוך" כהתחייבותך בכתובה.
3) זה המקום שנותן לך שיוך לגוף מרכזי המאגד ומאחד כל העובדים הלומדים תורה והרוצים לקיים את השולחן ערוך ככתבו וכלשונו
אנחנו אפרים ומנשה, אנחנו גד ואשר, אנחנו עם ישראל, וכיון שכן מגיע לנו להכנס בלי שום אפליה לכל חיידר, לכל ישיבה, לכל סמינר, וכבר "הורה זקן", הרב שטיינמן, שצריך להכניס את כולם, ולדעתי לא צריך ולא נכון לפתוח מוסדות לילדי העובדים בנפרד, אלא צריך את המיזוג שהוא מבורך לכולם ביחד.


לסיום:
"אחוות תורה" הוא לא ארגון שלי ולא תנועה שלי, "אחוות תורה" זה לא התנועה של מישהו, זה התנועה שלכם שמטרתה שכל אחד יחזיק את ידו של השני ויאמר: "אני עובד בן תורה", או "אני יהודי של השולחן ערוך".
הערב באו גדולי ישראל מכל הגוונים מכל החוגים מכל המועצות, פוסקים, אדמור"ים, ראשי ישיבות, משגיחים
רבני קהילות חשובים.
כולם באו להגיד לכם:
אתם העובדים החרדים הלומדים תורה,
אנחנו מעריכים אתכם!
אנחנו מכבדים אתכם!
חזקו ואמצו שבטי קה!
חזקו ואמצו עם ישראל!

חזקו ואמצו לומדי "אחוות תורה"!

 

 

[קרא עוד כתבות]

אודות מערכת מענה

מרכז 'מענה' עוסק בהדרכה מאוזנת וסיוע לבעלי תשובה, בהדרכת הגאון הרב מרדכי אויירבך והרב אורי זוהר. המרכז פועל במסגרת עמותת 'ביחד - תנועת בעלי התשובה בישראל'. מקימי המרכז הם דן טיומקין ועופר גיסין.